Havisens udbredelse og tykkelse

For at få et reelt billede af havisens tilstand må man både vurdere dens udbredelse og dens volumen, og her må man inddrage isens tykkelse, som kan variere fra tynd is til flere meter tyk is.

De to faneblade med kort og tilhørende animationer og grafer viser:

  • Havisudbredelse på den nordlige halvkugle
  • Havistykkelse og –volumen på den nordlige halvkugle

Isudbredelsen er baseret på satellitdata og istykkelsen og –volumen er baseret på modelberegninger. De to produkter kan således supplere hinanden og sammen give et mere nuanceret billede af havisdækkets tilstand på den nordlige halvkugle. Der kan dog forekomme forskelle i iskantens placering i de to kort, da modelberegningerne ikke altid stemmer helt overens med satellitsensorernes registrering af isudbredelsen.

Isdækket i Arktis vokser gennem vinteren og topper i marts måned. Afsmeltningen tager fart i løbet af foråret, når solen får mere magt, og i september er isens udbredelse typisk nede på en tredjedel af vinterens maksimum.

Havisudbredelse

Kortet til venstre bliver dagligt opdateret og viser isudbredelsen på den nordlige halvkugle. Havisens udbredelse er defineret ved de områder, som har mindst 15% iskoncentration. De blå markeringer viser kystlinjer.

Grafen til højre viser den årlige variation i isudbredelsen på den nordlige halvkugle, givet ved arealet af de områder, som har mindst 15% iskoncentration.  Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til plus/minus en standardafvigelse.

Iskoncentrationerne er baseret på satellitdata og er fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF).

Læs mere her.

Havistykkelse og -volumen

Kortet til venstre bliver dagligt opdateret og viser havisens tykkelse på den nordlige halvkugle.

Den viste istykkelse er beregnet af HYCOM-CICE modellen på DMI. Modellen regner på meteorologiske og oceanografiske data i et gitter af områder på 10 x 10 km. De meteorologiske data stammer fra ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast).  Istykkelse, koncentration og volumen beregnes som middelværdier i hver grid-celle.

Grafen til højre viser den årlige variation af havisens volumen på den nordlige halvkugle. Isvolumenet er beregnet ud fra istykkelserne fra HYCOM-CICE modellen. I hver grid-celle udregnes volumenet som tykkelsen gange arealet, og bidragene fra alle grid-celler lægges så sammen til at give det totale volumen. Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til plus/minus en standardafvigelse.

Læs mere her.