Havisens tykkelse og volumen

Kort, animation og graf viser udbredelsen og tykkelsen af havisen på den nordlige halvkugle eksklusiv Østersøen og Stillehavet. Data er baseret på DMI’s modelberegninger.

 

Kortet opdateres dagligt.

 

For at få et reelt billede af havisens tilstand må man både vurdere dens udbredelse og dens volumen. Her indgår isens tykkelse, som kan variere fra tynd is til flere meter tyk is.

 

Se også kortet med havisens udbredelse.

Læs mere her

 

 

Havisens tilstand er bestemt af både udbredelse, tykkelse og volumen

 

Vi har forbedret DMI's operationelle hav og havismodel HYCOM-CICE med højere horisontal opløsning og opdaterede HYCOM og CICE kode. Specielt havisdelen er kraftig forbedret med smeltevandssøer, isens saltholdighed, forbedret thermodynamik mm. Ferskvandsinputtet fra Grønland er desuden kraftigt forbedret vha. ferskvandsprodukt fra GEUS, hvilket specielt forbedrer de kystnære havstrømme og dermed istransporten langs Grønland. Modellen har kørt uafbrudt siden september 1990. Derfor har vi den 7. december 2021 opdateret grafikken af havis-tykkelse og volumen med de nye og forbedrede data på Polarportal og ocean.dmi.dk.

Den forbedrede modelopsætning har ført til højere variabilitet samt mindre kraftig smeltning om sommeren, hvilket giver en forskydning på ca. en halv måned i tiden for mindste isvolume. Tendensen årene imellem er stort set uændret, således at et år med stort havisvolumen i det gamle setup også har et stort havisvolumen i det nye, og tilsvarende for år med lav havisvolumen.

Isdækket i Arktis vokser gennem vinteren og topper i marts måned. Afsmeltningen tager fart i løbet af foråret, når Solen får mere magt, og i september er isens udbredelse typisk nede på en tredjedel af vinterens maksimum.

Der kan forekomme forskelle i iskantens placering i de to kort, ”Havisens udbredelse” og ”Havisens tykkelse og volumen”, da modelberegningerne ikke altid stemmer helt overens med satellitsensorernes registrering af isens udbredelse.

Is-koncentrationerne er baseret på satellitdata og er fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF).

Den viste tykkelse af isen er beregnet ved brug af hav- og havismodellen HYCOM-CICE på DMI. Modellen regner oceanografiske data, inkl. havis, i et gitter (grid) med celler på 10 x 10 km. Modellen drives med meteorologiske data fra ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast). I hver gridcelle behandles isen i 5 tykkelseskategorier, og for hver kategori beregnes isens tykkelse, koncentration, bevægelse og varmebalance. Kortet over havistykkelsen viser middel-istykkelsen i hver grid-celle.

Grafen til højre viser den årlige variation af havisens volumen på den nordlige halvkugle, eksklusiv Østersøen og Stillehavet. Isens volumen er beregnet ud fra istykkelserne fra HYCOM-CICE modellen. I hver grid-celle udregnes volumenet som tykkelsen gange koncentrationen gange arealet, og bidragene fra alle grid-celler summeres til at give det totale volumen. Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til plus/minus en standardafvigelse baseret på 10-års perioden 2004-2013.

Læs mere om modellen bag kortet.