Ismassetab for 2013 fra PROMICE vejrstationer

20. september 2013
Robert S. Fausto, Signe B. Andersen og Jason E. Box


Observationer af afsmeltningen fra Grønlands indlandsis fra PROMICE-netværket af automatiske vejrstationer på Grønland viser mindre afsmeltning i sommeren 2013 end i 2010-2012.

Grønlands iskappe strækker sig over 2100 km nord-syd og ligger op til 700 km syd for polarcirklen, hvor mere end 9 m is afsmeltning har været observeret (figur 2).  Afsmeltningen i 2013 for Syd- og Sydvestgrønland ligger mellem 2,9 og 4,8 m (ved TAS_L, QAS_L, NUK_L and KAN_L, figur 1), mens isafsmeltningen ved de nordligere stationer, KPC_L, SCO_L, UPE_L og THU_L, ligger mellem 0,3 og 3 m for de lavest placerede stationer (op til 500 m over havoverfladen). Afsmeltningen for højere liggende stationer ligger fra 0,0 til 2,5 m mod syd og fra -0,4 til 2 m for de nordligere stationer.

Dette er på linje med den modellerede afsmeltning, og selvom det ikke er alarmerende som den rekordhøje afsmeltning i 2012, er det trods alt et istab, der svarer til et nettobidrag til havniveaustigninger fra iskappen.

De ekstreme værdier for afsmeltning, temperatur, smeltesæsonens varighed, afstrømning og albedo i 2012 har ikke set deres lige inden for den periode, hvor der er satellit- eller jordbaserede observationer på en skala, der dækker hele iskappen. De ekstreme værdier for 2012 er primært drevet af et vedvarende højtryk over Grønland ledsaget af varm luft, der strømmer op fra sydvest, som også er forbundet med få skyer og derfor store mængder af solindstråling. Den øgede afsmeltning i Grønland, der er observeret de sidste seks somre, tyder på en ændring i det generelle cirkulationsmønster i Arktis.

Figur 1) Beliggenhed og identifikationskoder for PROMICE-vejrstationer. Hver prik repræsenterer to eller tre vejrstationer i forskellig højde. Stiplede linjer er højdekurver.

En systematisk og vedvarende ændring i atmosfærens cirkulation i den tidlige sommer menes at være relateret til begivenheder kaldet ”blokeringer”, der skaber gode vilkår for øget afsmeltning i Grønland. Vilkår der fremmer øget afsmeltning har været mest udprægede i de sydlige og vestlige dele af Grønland.

I år 2013 var der dog en koldere luftstrømning fra nord langs Vestgrønland. Sommeren 2013 viser generelt lavt tryk, flere skyer og mere nedbør over Vestgrønland på trods af nogle intense smelteperioder i starten af juni og slutningen af juli. Mens starten af smeltesæsonen 2013 faldt i slutningen af maj som i 2012, blev smeltesæsonen afsluttet af et snefald en måned tidligere end i 2012 d. 17. august.

Figur 3) Årlig nettoafsmeltning i meter for PROMICE automatiske vejrstationer. Symbolerne indikerer de individuelle smelteår. Istabet er målt med et tryktransducersystem, der er boret ned i isen.