Kraftig afsmeltning over Grønlands indlandsis i juni

5. juli 2013

Peter L. Langen og Jason E. Box, Polar Portal

Fig 1: Øverst: Det totale daglige bidrag til overflademassebalancen fra hele Indlandsisen (blå linje, Gt/dag). Nederst: Den akkumulerede overflademassebalance fra 1. september til 4. juli (blå linje, Gt). Den mørkegrå linje viser den tilsvarende gennemsnitlige værdi fra perioden 1990-2011 sammen med to standardafvigelser på hver side (lysegrå). Desuden vises sæsonen 2011-12 (rød), som havde særlig stor smeltning på Grønland. Et Gigaton (1 Gt = 1.000.000.000.000 kg) svarer til 1 kubikkilometer ferskvand.

I løbet af de første tre uger af juni har Grønland oplevet kraftig afsmeltning. Selv om det ikke har været lige så kraftigt som under rekord-afsmeltningen i juli sidste år, så har juni-afsmeltningen alligevel udstukket en kurs for smeltesæsonen 2013, der ikke er så forskellig fra den i 2012.

Efter et tørt forår, særligt i Vestgrønland (see før-sæsonrapporten på Polar Portal), har smeltesæsonen taget fart i de første tre uger af juni. I sidste års kraftige smeltesæson indtraf den første egentlige smeltebegivenhed omkring 1. juni (se de røde kurver i Fig 1 og Fig 2). I år begyndte den kraftige smeltning dog ca. 10 dage senere, med overflademassebalance-værdier d. 13. juni på ca. -8 Gt/dag og d. 21. juni på ca. -7 Gt/dag (blå kurve i Fig 1, øverst).

Grundlaget for dette istab er blevet lagt af den lave isrefleksion (albedo) på grund af det tørre forår, og det er siden blevet forstærket af høje temperaturer i midten af juni. Et par kraftige snefald i Syd- og Østgrønland har siden hævet overflademassebalancen, men generelt har tendensen været et netto tab af is, som der almindeligvis er på denne tid af året (Fig 1, nederst).

Om end ikke nær så kraftig som rekordafsmeltningen i midt-juli 2012 (omkring -20 Gt/dag), så har overflademassebalancen i 2013 i gennemsnit ligget under normalen indtil 23. juni. Sidste år forløb juni på samme måde med enkelte tilfælde af nettotab af is fra overfladen mellem -5 og -10 Gt/dag. Dette har udstukket en kurs for smeltesæsonen 2013, der ikke er så forskellig fra den i 2012 (Fig 1, nederst).

Det kraftige massetab først i juni er også tydeligt i det forstærkede totale massetab fra iskappen (Fig 2), hvor dette års blå kurve i det meste af juni har været stejlere end både sidste år (rød) og det seneste årti (grå). På grund af det tørre forår og afsmeltningen i de første uger af juni var den totale massebalance af Indlandsisen d. 23. juni på niveau med samme tid i 2012 (Fig 3).

 

Efter omtrent tre ugers kraftig afsmeltning blev varmen afbrudt d. 23. juni af en tilbagevenden til køligere vejr. Dette har domineret siden og forventes at vare ved i den næste uges tid. Følgelig ligger både overflademassebalancen (Fig 1, nederst) og den totale massebalance (Fig 3) nu lidt tættere på normale værdier.

Fig 2: Ændringerne i Indlandsisens samlede masse opgjort på månedsbasis. Der benyttes to forskellige metoder. Se Polar Portal (http://polarportal.dk/groenlands-indlandsis/nbsp/total-masseaendring/) for detaljer.
Fig 3: Samlet opgørelse af den akkumulerede ændring af sne- og ismængden (massebalancen) henover året. Opgjort i form af km3 vand - og i form af, hvor meget dette vand bidrager til det globale havniveau (målt i mm). Se Polar Portal (http://polarportal.dk/groenlands-indlandsis/nbsp/total-masseaendring/) for detaljer.

 

Kontakt: info@polarportal.dk